Historik

 


Den småskaliga och vattenkraftbaserade industrimiljön vid Lilla å i Vessige är intressant – kulturhistoriskt sett.

1805 byggdes de båda nedre kvarnarna om till drift från överfallshjul. 1844 byggdes även Kyrkokvarnen om med överfallshjul. Från 1878, då färjan över Ätran ersattes med en bro, kompletterades efterhand kvarnrörelsen med annan verksamhet. Här har bland annat funnits mejeri, bränneri, textilfabrik, skottkärrefabrik, spinneri, takpannefabrik, lanthandel, snickeri och smedja.

1910 bildades ”Industriaktiebolaget Wessigebro”. I etapper 1915 – 1923 köpte bolaget alla kvarnarna, rev Kyrkokvarnen, byggde den nuvarande fördämningen och fick en effektiv kraftstation i Nedre Möllan. Från den elektrifierades efterhand områdena kring Vessige, Alfshög, Askome, Sjönevad, Abild och Årstad. När distributionsverksamheten den 26 april 1947 överläts till Yngerdsfors Kraft AB var 691 kunder anslutna till 100 km lågspänningsledningar via 13 transformatorstationer till 27 km 10 kV-ledningar.

Vinterskrud

Vattenkraften nyttjades även till sågverk. Den äldsta från 1850-talet var en så kallad nickesåg med endast ett sågblad. Den flyttades 1937 till friluftsmuseet Hallandsgården i Halmstad, där den kan studeras än idag. Den andra sågen från 1901 var en cirkelsåg som var drift in på 1950-talet.

Kvarnverksamheten fortsatte i Mellanmöllan till 1948 men miljön kring Lilla å är till sin karaktär intakt än idag. Den utgörs av kringbyggda anläggningar med kullerstenslagda gårdsplaner. Ekonomibyggnader uppförda i skiftesverksteknik finns kvar liksom flera hus med mäktiga stenmurar.

Vessige kraftstation drivs idag inom Vessige Vattenkraft AB och utvinner ca 2,1 GWh vattenkraft med hjälp av utrustning som i vissa delar dateras från 1923 jämte nybygget 2016.    

Mellanmöllan en vårdag 2011

Kraftstationen är ansluten till E.ON Elnät Sverige AB. Vi är medlemmar i Svensk Vattenkraftförening. Vi hjälpte till i Ålprojekt Ätran.

Vi säljer vår el från till Bixia.

Området är privat – respektera detta. Beträd ej tomtmark utan följ stigarna runt om!

Redan på 1600-talet under den danska tiden fanns här flera mindre skvaltkvarnar. Med freden i Brömsebro erhöll Sverige Halland under 30 år och den 10 maj 1650 skrev drottning Kristina ett donationsbrev om Kyrkokvarnen anslaget den 27 september 1650 innebärande att pastors i Vessige lönevillkor förbättrades. Sedan freden i Roskilde är området svenskt.