Nytt kraftverk!

Vebro Industi AB söker tillstånd till effektivisering av kraftverket. Handlingar finns under nedanstående länkar.

Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Halland och Älvräddarna överklagade domen. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Enligt e-post från Mark- och miljööverdomstolen 2014-07-03 har det beslutet inte överklagats. ?-tecknet i rubriken har bytts till ett !-tecken och bygget startar efter upphandling.